Get Adobe Flash player

Odměna advokáta

 

Výši odměny stanovujeme individuálně, a to v návaznosti na obsah poskytovaných právních služeb.Při stanovení druhu odměny vycházíme vstříc požadavkům klienta. Standardně je možné volit některou z následujících variant:

smluvní časová odměna – jedná se o odměnu sjednanou dohodou, a to za každou hodinu účelně stráveného času s tím, že odměna je účtována za každých započatých 15 minut ve výši ¼ hodinové sazby

mimosmluvní odměna – jedná se o odměnu určenou podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, jejíž výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby podle tarifní hodnoty a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal

smluvní paušální odměna – jedná se o odměnu sjednanou dohodou paušálně za kalendářní měsíc

smluvní podílová odměna – jedná se o odměnu sjednanou dohodou ve výši náhrady nákladů řízení (tzv. přísudek) podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů, která byla klientovi pravomocně přiznána v řízení, ve kterém bylo rozhodováno o věci, která je předmětem poskytování právních služeb

smluvní pevná odměna – jedná se o odměnu sjednanou dohodou v pevné výši

Vedle odměny jsou dále klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, náhrady za promeškaný čas, soudní a správní poplatky, náklady na znalecké posudky).

Prohlášení o pravosti podpisu – 30,- Kč za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině

Autorizovaná konverze dokumentů – 30,- Kč za každou konvertovanou stranu dokumentu

Advokátní úschova – odměna za realizaci advokátní úschovy je sjednávána individuálně, standardně se rozlišují podle výše do úschovy složených prostředků